Current team members:

      
PhD students:
Zizhong Meng (PhD)
Shang Liu (PhD)
Tu Gu (PhD, alibaba-NTU Program)
Pasquale Balsebre (PhD)
Jiachen Shi (PhD)
Yue Zhao (alibaba-NTU Program)
Yi Li (PhD, AI.SG PhD fellowship)
Shuai Liu (PhD)
Haicang Zhou (PhD, co-supervisor)
Jiangneng Li (PhD, co-supervisor)

    Postdoc:
Hao Wang
Weiming Huang (Wallenberg postdoc fellowship)
Yile Chen 


Our Alumni:
Yile Chen (PhD, thesis submitted)
Zheng Wang (PhD co-supervised,  thesis submitted)
Jin Yao Chin  (PhD, Employment: Huawei)
Junghoon Kim (PhD, thesis submitted)
Yue Chen (PhD, co-supervised, Employment: Alibaba)
Peizhi Wu (RA  --> UPenn)
Shengnan Guo (Visiting PhD student from Beijing Jiaotong Univ)
Dezhong Yao (Postdoc, Employment: Huazhong S&T Univ)
Lucas Vinh TRAN (PhD, Employment: Apple)
Yiding LIU (PhD, Employment: Baidu)
Xiucheng LI (PhD, Employment: SCALE@NTU --> HIT)
Zhida CHEN (PhD, Employment: SCALE@NTU --> alibaba)
Di Yao (Visiting PhD student from Chinese Academic of Sciences, 2018)
Daniel Rugeles (PhD, Employment: WTL Capital )
Ali Zonoozi (PhD, Employment: Grab)
Tao Guo (PhD, Employment: Research Assistant Professor@NUS  -- > Google)
Kaiyu FENG (PhD, Employment: Research Assistant Professor@NTU)
Kaiqi ZHAO (PhD, Employment: Assistant Professor at the University of Aukland )
Tuan-Anh Nguyen PHAM (PhD, Employment: Roll-Royce-NTU lab --> Shopee)
Shanshan FENG (PhD, Employment: IHPC, A star)
Yaqiong Liu (PhD, co-supervised, Employment: Beijing University of Posts and Telecommunications Beijing)
Lisi CHEN (PhD, 2016, Employment: Assistant Prof @Hong Kong Baptist University )
Zongcheng Ji (Postdoc, 2015)
Xutao Li (Postdoc, 2013-2015, Employment: Associate Prof @Harbin Institute of Technology)
Miao Xie (Visting PhD student from Chinese Academic of Sciences, 2014-2015)
Miao Li (Visiting PhD student from Northeastern Universtity, 2015)
Jinpeng Wang (Visiting PhD student from Peking University, 2014)
Quan YUAN  (PhD 2015, Employment: Postdoc @ UIUC  -- > Facebook)
Xin Cao ( PhD 2014, Employment: Lecturer @ Queen's University Belfast --> Senior lecturer@New South Wales University)
Zhen Hai (PhD 2014, Employment: Research Scientist @ I2R, A star)
Kelvin SIM (PhD 2012)
Wei Wei (Visiting PhD student from Huazhong, Sept 2010- Feb 2011  --> NTU)
Ying Lu (Visiting sPhD tudent from Renmin, Sept 2010- May 2011 --> USC)
Bo Liu (Postdoc, 2012  --> Facebook)
Chuancong Gao (RA, 2012 --> SFU)