Current team members:

      
PhD students:
Zizhong Meng (PhD)
Shang Liu (PhD)
Tu Gu (PhD, alibaba-NTU Program)
Pasquale Balsebre (PhD)
Jiachen Shi (PhD)
Yue Zhao (alibaba-NTU Program)
Yi Li (PhD, AI.SG PhD fellowship)
Shuai Liu (PhD)
Haicang Zhou (PhD, co-supervisor)

    Postdoc:
Hao Wang
Weiming Huang (Wallenberg postdoc fellowship)
Yile Chen 


Our Alumni:
Yile Chen (PhD, thesis submitted)
Zheng Wang (PhD co-supervised, with Prof Cheng Long, thesis submitted)
Jin Yao Chin  (PhD, Employment: Huawei)
Junghoon Kim (PhD, thesis submitted)
Yue Chen (PhD, supervised with Prof Kiah Han Mao, Alibaba)
Peizhi Wu (RA)
Shengnan Guo (Visiting PhD student from Beijing Jiaotong Univ)
Dezhong Yao (Postdoc, Employment: Huazhong S&T Univ)
Lucas Vinh TRAN (PhD, Employment: Apple)
Yiding LIU (PhD, Employment: Baidu)
Xiucheng LI (PhD, Employment: SCALE@NTU --> HIT)
Zhida CHEN (PhD, Employment: SCALE@NTU --> alibaba)
Di Yao (Visiting PhD student from Chinese Academic of Sciences, 2018)
Daniel Rugeles (PhD, Employment: WTL Capital )
Ali Zonoozi (PhD, Employment: Grab)
Tao Guo (PhD, Employment: Research Assistant Professor@NUS  -- > Google)
Kaiyu FENG (PhD, Employment: Research Assistant Professor@NTU)
Kaiqi ZHAO (PhD, Employment: Assistant Professor at the University of Aukland )
Tuan-Anh Nguyen PHAM (PhD, Employment: Roll-Royce-NTU lab --> Shopee)
Shanshan FENG (PhD, Employment: IHPC, A star)
Yaqiong Liu (PhD, co-supervised with Prof Seah Hock Soon, Employment: Beijing University of Posts and Telecommunications Beijing)
Lisi CHEN (PhD, 2016, Employment: Assistant Prof @Hong Kong Baptist University )
Zongcheng Ji (Postdoc, 2015)
Xutao Li (Postdoc, 2013-2015, Employment: Associate Prof @Harbin Institute of Technology)
Miao Xie (Visting PhD student from Chinese Academic of Sciences, 2014-2015)
Miao Li (Visiting PhD student from Northeastern Universtity, 2015)
Jinpeng Wang (Visiting PhD student from Peking University, 2014)
Quan YUAN  (PhD 2015, Employment: Postdoc @ UIUC  -- > Facebook)
Xin Cao ( PhD 2014, Employment: Lecturer @ Queen's University Belfast --> Senior lecturer@New South Wales University)
Zhen Hai (PhD 2014, Employment: Research Scientist @ I2R, A star)
Kelvin SIM (PhD 2012)
Wei Wei (Visiting PhD student from Huazhong, Sept 2010- Feb 2011  --> NTU)
Ying Lu (Visiting sPhD tudent from Renmin, Sept 2010- May 2011 --> USC)
Bo Liu (Postdoc, 2012  --> Facebook)
Chuancong Gao (RA, 2012 --> SFU)