Ph.D. Students

 1. Siow Jing Kai (2017 Jan) Part-time
 2. Liu Shangqing (2019 Jan) Full-time
 3. Palina Tolmach (2019 Jan) SINGA
 4. David Berend (2019 Aug) SINGA
 5. Zhang Cen (2019 Aug) Full Time
 6. Liu Chengwei (2019 Aug) Full Time
 7. Tang Yun (2019 Aug) Full Time - Alibaba
 8. Brandon Goh Wen Heng (2019 Aug) Full Time - HP
 9. Yang Xuehuan (2020 Jan) Part Time
 10. Li Zhiming (2020 Aug) Full Time
 11. Li Tianlin (2020 Aug) Full Time
 12. Zhang Lvye (2020 Aug) Part Time
 13. Deng Gelei (2020 Aug) Part Time
 14. Liu Yi (2021 Jan) Full Time

Master Student by Research

 1. Zhao LiDa (2020 Aug)
 2. Peng Lunan (2016 Aug - 2019 Aug)

Post Doc

 1. Fan Lingling (2019 Sep)
 2. Chen Sen (RAP 2020) (2019 Sep)
 3. Zhou Yuan (2016 Jan)
 4. Zheng Yaowen (2020 Nov)
 5. Xie Xiaofei (PPF 2019) (Aug 2018 -)
 6. Albert Rizaldi (Oct 2018 -)
 7. David Sanan (Feb 2015 - )
 8. Guo Qing (PPF 2020) (2019 - )
 9. Li Yuekang (2020 - )
 10. Zheng Yan (2019 - )

Visiting Researcher and Students

 • Chen Bihuan (Fu Dan Univerisity) (Sep 2013 - March 2014)
 • Song Fu (East China Normal University) (July 2014 - Sep 2014)

Alumni