Contact

Prof. Guoqiang Hu

School of Electrical & Electronic Engineering

Nanyang Technological University

S1-B1b-56, 50 Nanyang Avenue, Singapore 639798

Phone: (+65) 6790 4362

E-mail: gqhu@ntu.edu.sg